/Files/images/23.jpgСТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЛУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 23 ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва - комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 23 Луцької міської ради», скорочена назва – ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23.

1.2. Юридична адреса ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23: 43024, Волинська область, міста Луцька, вул. С.Ковалевської, 56, телефон 5-51-86.

1.3. Луцька загальноосвітня школа І-Ш ступеня № 23 Луцької міської ради є комунальним закладом, юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати свій рахунок та інші реквізити.

1.4. Засновником (власником) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 є Луцька міська рада.

1.5. Майно ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 належить на праві оперативного управління.

1.6. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.


ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.2. Головними завданнями навчального закладу є:

• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню) освіту;

• виховання громадянина України;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

• виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

2.3. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України; та власним статутом.

2.4. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

• безпечні умови освітньої діяльності;

• дотримання державних стандартів освіти;

• дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

• дотримання фінансової дисципліни.

2.5. У навчальному закладі викладання ведеться українською мовою. З 2-го класу вивчається іноземна мова (англійська). З 5-го класу вводиться вивчення німецької мови, як другої іноземної. Російська мова, як мова інших національностей, вивчається по бажанню учнів та їхніх батьків за рахунок варіативної частини навчального плану в 5-9 класах.

При належному кадровому забезпеченню і достатній навчально-матеріальній базі навчальний заклад має право запровадити поглиблення вивчення окремих предметів чи на створення спецкласів.

2.6. Навчальний заклад має право:

• проходити в установленому порядку державну атестацію;

• визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу;

• визначати варіативну частину робочого навчального плану;

• в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

• залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувальних профілактичних і культурних підрозділів;

• здійснювати капітальний ремонт і реконструкцію на основі укладення договорів чи господарським способом;

• бути власником і розпорядником майна придбаного на залучені кошти чи подарованого згідно з чинним законодавством;

• запрошувати на роботу кваліфікованих спеціалістів;

• розробляти і керуватись правилами заохочування та покарання, в рамках чинного законодавства, стосовно учасників навчально-виховного процесу;

• створювати структурні підрозділи, фонди з метою покращення організації навчально-виховного процесу та зміцнення навчально-матеріальної бази;

• самостійно визначатись в праві участі в громадських об'єднаннях, організаціях, а також змаганнях, конкурсах;

• встановлювати власні традиції, розробляти правила внутрішкільного розпорядку , правила для учнів, що не суперечать законодавству України.

2.7. У навчальному закладі створюються та функціонують:

• методичні осередки для удосконалення професійної майстерності та обміну передовим педагогічним досвідом (класних керівників, вчителів предметників за фахом чи циклом наук);

• Ради, служби, клуби, комісії для підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, управління, самоуправління і контролю роботи окремих структурних підрозділів.

2.8. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови. для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюються Луцькою міською дитячою поліклінікою № 2.

2.9. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти Луцької міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

3.6. У школах першого-другого ступеню навчання для учнів 1-6 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: 6 годин на день з 5-ти денним робочим тижнем.

Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються у перших класах 31 травня, у 2-х — 11 (12)-х класах 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 0І вересня по 27 грудня, другий з 13 січня по 31 травня.

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як З0 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах — 35 хвилин, у других — четвертих класах — 40 хвилин, у п'ятих — дванадцятих — 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

3.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому класі - словесно тільки в 1-у семестрі.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

3.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

3.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти і науки України від 05.02.2001р. № 44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08.02.2001р. за № 120/5311.

3.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

3.17. Контроль за відповідальністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

3.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи - табель успішності;

по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.

3.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення:

- похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" для учнів 2-3, 5-8, 10 класів;

- похвальна грамота "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" для учнів 11-го класу.

Видача похвальних листів та грамот регламентується "Положенням про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів". Наказ № 579 від 11.12.2000р. МОН України).

Срібна та Золота медалі для учнів 11-го класу. Вручення Срібною та Золотої медалі проводиться випускникам школи, навчальні досягнення яких відповідають вимогам "Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (Наказ № 584 від 13.12.2000р. МОН України).IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: учні, керівники, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, обслуговуючий персонал, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультетів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною,

- корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4. Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку; бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна; дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; дотримуватися правил особистої гігієни та охайності зовнішнього вигляду.

4.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідальну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; підвищення кваліфікації, перепідготовки;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України; на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

• виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами,

• етнічними, національними, релігійними групами;

• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

• брати участь у роботі педагогічної ради.

4.9. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

виховувати у дітей бережливе ставлення до шкільного та державного майна. У випадку навмисної порчі дітьми, відшкодовувати нанесені збитки;

систематично відвідувати батьківські збори. Постійно цікавитись станом навчання і поведінки своїх дітей;

приймати посильну участь у підготовці школи, протягом літа, до нового навчального року.

4.13. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі; керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу; проводити консультації для педагогічних працівників; брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.14. Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
5.1. ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 підконтрольна і підзвітна міській раді, підпорядкована управлінню освіти Луцької міської ради..

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його, директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Призначення на посаду та звільнення з посади директора закладу здійснює відповідний орган управління освітою. Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора та інших педагогічних працівників здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням директора.

5.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчального закладу — зборами трудового колективу;

учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;

батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 30, учнів 30, батьків і представників громадськості 30. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори (конференція):

• обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

• розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

• затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

• приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.

5.4. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом; розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.5. Основними завданнями ради є:

• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

• підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.6. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.7. Рада навчального закладу діє на засадах:

• пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

• дотримання вимог законодавства України;

• колегіальності ухвалення рішень;

• добровільності і рівноправності членства;

• гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

5.8. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.9. Рада навчального закладу:

• організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

• вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

• спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

• разом адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу; затверджує режим роботи навчального закладу;

• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та "похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

• погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

• заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

• бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та

• позашкільної робота з учнями;

• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної робота, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

• розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням; розглядає питання родинного виховання;

• бере участь, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

• вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.10. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.11. У відповідності до рішення загальних зборів (конференції) від ЗО жовтня 2002 року (Протокол № 1) опікунська рада у навчальному закладі не створюється.

Функції опікунської ради частково делегуються раді школи, а саме стосовно сприянню залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу з метою зміцнення навчально-матеріальної, матеріально-технічної бази, проведення ремонтів, утримання закладу. (Розділ 1. п.2.2. Розділ 4. "Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу" Наказ № 45 від 05.02.2001р. МОН України).

5.12. Директор навчального закладу:

• здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

• забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

• створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

• забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

• забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

• контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

• здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

• відповідає за збереження та створення матеріальної бази відповідно до структури закладу;

• відповідає за створення спецфонду та використання коштів затверджених бюджетом;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

• за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчального закладу;

• створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

• несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками,, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

• може розпоряджатися бюджетними коштами по загальному і спеціальному фондах.

5.13. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.14. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

5.15. Педагогічна рада розглядає питання:

• удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

• переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

5.16. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.17. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.


VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
6.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

6.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління.

6.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, стоматологічного і комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

6.6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 29 грудня 1998 р. № 650 навчальний заклад має право на земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

6.7. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 здійснюється на основі його кошторису.


VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

• кошти засновника;

• кошти місцевого та державного бюджетів (для державних та комунальних;

• загальноосвітніх навчальних закладів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти; кошти фізичних, юридичних осіб;

• доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

• благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

• інші надходження не заборонені законом.

7.3. У навчальному закладі державної чи комунальної форм власності створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчального закладу.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.


VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
8.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

8.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.


ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та міське управління освіти.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.


X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

10.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.


Кiлькiсть переглядiв: 609

Коментарi